សូមស្វាគមន៍KFC ការស្ទង់មតិលើបទពិសោធន៍របស់ភ្ញៀវ ។ យើងឱ្យតម្លៃមតិយោបល់របស់អ្នក និងថ្លែងអំណរគុណដល់ការចំណាយពេលក្នុងការបំពេញការស្ទង់មតិរបស់យើង ។

ដើម្បីចាប់ផ្តើម សូមបញ្ចូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោមដែលមានក្នុងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់របស់អ្នក ។

សូមបញ្ចូលលេខកូដ ដែលបោះពុម្ពលើលិខិតស្ទង់មតិរបស់អ្នក៖

Receipt Image
Powered by smg Service Management Group